Títol professional bàsic en Cuina i Restauració

 • Col·laborar en els processos de producció culinària a partir de les instruccions rebudes i els protocols establerts.
 • Realitzar les operacions bàsiques de recepció, magatzematge i distribució de matèries primes en condicions idònies de manteniment fins la seva utilització, d’acord a les instruccions rebudes i normes establertes.
 • Enllestir el lloc de feina, preparant espais, maquinària i estris.
 • Rentar materials, parament, utillatge i equips per tal de garantir el seu ús posterior en condicions òptimes higièniques i sanitàries.
 • Executar els processos bàsics de preelaboració i/o regeneració que sigui necessari aplicar a les diferents matèries primes, en funció de les seves característiques i l’adequació a les possibles aplicacions.
 • Aplicar tècniques culinàries senzilles per obtenir preparacions culinàries elemental i de múltiples aplicacions, tenint en compte l’estandarització dels processos.
 • Acabar i presentar elaboracions senzilles de cuina d’acord a la definició dels productes i protocols establerts per a la seva conservació o servei.
 • Col·laborar en la realització del servei en cuina tenint en compte les instruccions rebudes i l’àmbit d’execució.
 • Executar els processos d’envasat i/o conservació d’acord a les normes establertes per preservar la seva qualitat i evitar riscos alimentaris.
 • Executar les operacions de preservei i/o postservei necessàries per al desenvolupament de les activitats de producció i/o prestació de serveis, tenint en compte l’àmbit de la seva execució i l’estandarització dels processos.
 • Realitzar processos de preparació i presentació d’elaboracions senzilles d’aliments i begudes, d’acord a la definició dels productes, instruccions rebudes i protocols establerts, per a la seva conservació o servei.
 • Preparar els serveis de muntatge de càtering i distribuir matèries primes i equips per al seu us o conservació.
 • Atendre i comunicar les possibles suggerències i reclamacions efectuades pels clients en l’àmbit de la seva responsabilitat, seguint les normes establertes.
 • Realitzar les tasques de la seva responsabilitat tant individualment com en equip, amb autonomia e iniciativa, adaptant-se a les situacions produïdes per canvis tecnològics i/o organitzatius.
 • Adquirir hàbits de responsabilitat i autonomia basats en la pràctica de valors, afavorint les relacions interpersonals i professionals, treballant en equip i generant un ambient favorable de convivència que permeti integrar-se en els distints àmbits de la societat.
 • Desenvolupar hàbits i valors acords amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, analitzant la interacció entre les societats humanes i el medi natural i valorant les conseqüències que es deriven de l’acció humana sobre el medi.
 • Valorar les diferents manifestacions artístiques i culturals de forma fonamentada, utilitzant-les com font d’enriquiment personal i social i desenvolupant actituds estètiques i sensibles envers la diversitat cultural i el patrimoni artístic.
 • Comunicar-se en diferents situacions laborals o socials utilitzant recursos lingüístics amb precisió i claredat, tenint en compte el context i utilitzant formes orals i escrites bàsiques tant de la pròpia llengua com d’alguna llengua estrangera.
 • Resoldre problemes relacionats amb el seu entorn social i productiu utilitzant els elements proporcionats per les ciències aplicades i socials i respectant la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment en la presa de decisions.
 • Exercir de manera activa i responsable els drets i deures derivats tant de la seva activitat professional com de la seva condició de ciutadà.

Requisits d’acces:

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs
 • Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Mòduls.

Primer Curs

 • Ciències aplicades I
 • Comunicació i Societat I
 • Tècniques elementals de preelaboració
 • Processos bàsics de producció culinària
 • Aprovisionament i conservació de matèries primes i higiene en la manipulació
 • Atenció al client

Segon Curs

 • Ciències aplicades II
 • Comunicació i Societat II
 • Tècniques elementals de servei
 • Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes
 • Preparació i muntatge per a col·lectivitats i càtering
 • Formació en centres de treball

Sortides professionals:

Treballar com a:

 • Ajudant o auxiliar de cuina
 • Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes
 • Auxiliar o ajudant de cambrer en sala
 • Auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria
 • Auxiliar o ajudant de barman
 • Auxiliar o ajudant de cuina en establiments on l’oferta sigui d’elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, etc.)
 • Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes