Ajuts de mobilitat per a alumnes d’FP que cursen els seus estudis en un centre públic de les Illes Balears d’una illa diferent a la de la seva residència

Tenen com a finalitat compensar les despeses de residència i de desplaçament dels alumnes que s’han de desplaçar a una altra illa quan no hi ha places disponibles a la seva illa de residència

Els alumnes de grau mitjà i de grau superior podran rebre, com a màxim, 2.000 euros, i els de cursos d’especialització, com a màxim, 1.200 euros

El termini de presentació de les sol·licituds comença dia 15 i acaba el dia 28 de febrer de 2023

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha mantingut avui dematí una reunió telemàtica amb membres dels equips directius dels centres educatius públics de les Illes Balears que ofereixen formació professional per informar-los de la convocatòria d’ajuts de mobilitat per a estudiants d’FP que cursen els seus estudis durant el curs actual 2022-2023 en un centre públic de les Illes Balears d’una illa diferent a la de la seva residència perquè a la seva illa de residència habitual no s’hi ofereixen aquests estudis. Per part de la Conselleria, a la reunió hi han assistit Antoni Baos, director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors; Víctor Arjona, cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, i José Luis Gómez, assessor tècnic docent. 

La convocatòria, que s’ha publicat avui en el BOIB (núm. 20, de 14 de febrer de 2023), s’adreça als alumnes matriculats, en la modalitat presencial, d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior o d’un curs d’especialització de formació professional, sempre que cursin aquests estudis en un centre públic de les Illes Balears d’una illa diferent de la seva illa de residència. En aquest sentit, està previst destinar a aquests ajuts, corresponents al curs 2022-2023, un màxim de 150.000 euros, quantia que s’haurà de repartir proporcionalment entre tots els alumnes que compleixin els requisits. En el cas dels alumnes matriculats en un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, l’import de l’ajut serà de 2.000 euros com a màxim. En canvi, en el cas dels alumnes matriculats en un curs d’especialització de formació professional, l’import de l’ajut serà de 1.200 euros com a màxim. Convé destacar que els ajuts són incompatibles amb les beques per a finalitats similars (residència i desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajut o beca per a finalitats similars d’entitats públiques o privades.

Compensació de les despeses de residència i de desplaçament

Des de la Conselleria s’ha remarcat que com a conseqüència de la insularitat, l’oferta formativa de formació professional del sistema educatiu dels centres públics es concentra a Mallorca, fet que suposa una dificultat addicional i una minva d’oportunitats per als alumnes d’Eivissa, Menorca i Formentera. A més, i en el cas de les Illes Balears, els elevats preus de l’habitatge i l’increment dels costs de transport de persones entre illes suposen una dificultat addicional per a la mobilitat dels estudiants en el territori insular.

És per això que aquesta convocatòria d’ajuts pretén facilitar la mobilitat dins el territori insular als alumnes de les Illes Balears i compensar-los les despeses de residència i de desplaçament quan no hi ha places disponibles a les seves illes de residència. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la continuïtat dels estudis dels alumnes de formació professional.

Requisits

Per poder optar a aquests ajuts de mobilitat, s’han de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, han d’acreditar la condició de residents de les Illes Balears.

b) No hi ha d’haver places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics de l’illa de residència del sol·licitant.

c) Els sol·licitants han d’estar matriculats, durant el curs 2022-2023, d’algun dels cursos següents en un centre educatiu públic de les Illes Balears situat en una illa diferent de l’illa en què estan empadronats: un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional en la modalitat presencial o un curs d’especialització presencial de formació professional.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 15 de febrer de 2023 i acaba el dia 28 de febrer de 2023. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per a la qual cosa han de demanar cita amb anterioritat. També es pot presentar a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. També es poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria d’ajuts es mantindrà de cara al curs vinent 2023-2024. De fet, en breu es publicarà en el BOIB la convocatòria a la qual està previst destinar-hi 250.000 euros, cent mil euros més que els destinats a la convocatòria d’aquest curs actual.