Coordinació Projecte d’acollida i interculturalitat

Coordinadora

Mariola Juanico Vidal

PRESENTACIÓ PROJECTE D’ACOLLIDA I INTERCULTURALITAT:

OBJECTIUS:
  • Acollir, integrar i fer el seguiment de l’alumnat nouvingut i les seves famílies, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió, a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre.
  • Promoure actuacions a l’aula de Palic i en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
  • Assessorar al professorat del centre per tal que afavoreixin la integració de l’alumnat el més ràpid possible, tant a nivell de convivència com curricular.
  • Coordinar-se amb serveis externs per tal que l’alumnat tengui unes activitats extraescolars que afavoreixin la seva integració a la nostra societat.

Aquí hi ha una mostra: