Sol.licitud títol Batxillerat

Sol·licitud d’expedició del títol

Tot seguit teniu les instruccions per a sol.licitar el títol de Batxillerat. En primer lloc s’ha d’emplenar la sol·licitud del títol i pagar les taxes. Un cop fet, heu de dur tota la documentació a la secretaria del centre.

Una vegada expedit el títol, les persones interessades poden retirar-lo al centre docent, bé directament, acreditant de manera suficient la seva identitat, o bé mitjançant una persona vàlidament autoritzada.

SOL·LICITUD (pdf)

L’expedició del títol de Batxillerat costa 66,34€

Aquí teniu els enllaços als formularis de l’Agència Tributària per al pagament del títol de Batxillerat.

pagament sense excempcionspagament amb excepcions

 • En la pantalla en què es verifica que el model s’ha generat correctament, pitjau el botó «Pagar». El pagament s’efectuarà per via telemàtica mitjançant qualsevol dels sistemes següents: 
  • Sistema de banca electrònica de l’entitat col·laboradora: és necessari ser titular d’un compte en una de les entitats col·laboradores amb servei de banca electrònica (actualment són Caixabank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença). 
  • Targeta bancària, de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’ha emesa.

S’imprimeixen tres còpies: una per al subjecte passiu i dues per a l’Administració (de les quals probablement només se’n necessitarà una).

En el BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2021, s’estableixen les exempcions de pagament següents:

 1. a) Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
 2. b) Les persones que sol·licitin la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial amb motiu de la rectificació de la menció del sexe en el Registre Civil estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que aquesta situació s’acrediti documentalment. Aquesta exempció també és aplicable respecte de la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial previst en la resta de capítols del títol V d’aquesta Llei que dugui a terme la conselleria competent en matèria d’educació.
 3. c) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
 4. d) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
 5. e) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
 6. f) Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat estan exempts de pagar la taxa sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

Per a qualsevol dubte o consulta el telèfon de contacte és el 971 22 85 10.