Com puc accedir a la Formació Professional?

Accés a la Formació Professional de Grau Bàsic

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys (fets o que es facin durant l’any en curs) i no superar els 17.
S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d’ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.
S’ha d’haver cursat tercer d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO

Accés a la Formació Professional de Grau Mitjà

L’accés a un cicle formatiu de grau mitjà es pot fer per tres vies que, a nivell general requereix algun dels següents títols:

 • Per mitjà de l’ESO:
    • Títol de graduat en ESO
    • Títol de tècnic (cicle formatiu de grau mitjà)
    • Títol de tècnic auxiliar (FP1)
 • Per mitjà de CFGB:
    • Títol de tècnic professional bàsic
 • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors):
    • Prova d’accés a grau mitjà
Accés a la Formació Professional de Grau Superior

L’accés a un cicle formatiu de grau superior es pot fer per tres vies que, a nivell general requereixen els següents títols:

  • Per mitjà de Batxiller:
    • Títol de batxiller
    • Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP)
    • Títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent (cicle formatiu de grau superior o equivalent)
    • Titulació universitària o equivalent
  • Per mitjà de títol de grau mitjà:
    • Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà
  • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors):
    • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior (o tenir l’exempció de fer totes les parts)
    • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.