Instal·lacions

L’edifici està situat en l’avinguda Son Morera, on hi ha l’entrada principal i dos accessos als patis.  A la planta baixa hi ha el hall, amb el taulell de consergeria, les oficines d’administració, els despatxos de l’equip directiu i de la majoria dels departaments didàctics, la sala de professorat, la biblioteca, l’aula-taller de tecnologia, altres aules de grup i la cantina. En el primer pis hi ha les aules del CFGM d’Informàtica i la del programa de Formació Professional Bàsica, l’aula de Dibuix, el laboratori de Ciències Naturals i Física i Química, l’aula de Música, la sala d’actes i la resta d’aules de grup.

Hi ha dos patis, un al sud -més gran, amb una ampla porxada, pista de bàsquet i porteries de voleibol-, i un al nord, més petit, on hi ha una xarxa per a voleibol i una taula de ping-pong fixa, feta d’obra. Des del 2011 es disposa d’un poliesportiu de propietat municipal, compartit durant l’horari lectiu amb el CEIP Castell de Santa Àgueda, amb qui llinda el pati nord. A més d’aquest espai, per a les classes d’Educació Física disposam, algunes hores, del poliesportiu municipal, situat a uns 100 metres de l’institut i que compartim, en horari lectiu, amb el CC Sant Francesc d’Assís.

Les aules són de dimensions molt ajustades i no poden acollir grups amb ràtios d’alumnes elevades; a més, hi falten llocs per a activitats bàsiques (aules d’estudi, sales de reunions, sala per a atenció a les famílies).

Pel que fa a la dotació de les aules i espais docents, s’ha millorat molt els darrers anys. Gairebé totes les aules disposen del mobiliari adient, ordinador, projector i pissarra digital interactiva. En falten als laboratoris, al taller de tecnologia, etc. Els darrers quatre anys s’han tornat a fer assignacions anuals als departaments i aquests, segons els seus propis criteris, han pogut millorar el material didàctic i instrumental de les aules específiques o laboratoris (Música, laboratoris de Física i Química i Biologia, Tecnologia, Dibuix…), així com també s’ha fet una assignació a la Biblioteca per renovar-ne la dotació. També, a través del Fons del Programa de Reutilització de Llibres se n’han pagat les despeses del Programa de Foment de la Lectura.