Oferta educativa

 

PRIMER CURS D’ESO  (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals

Tutoria

2 h

Matemàtiques 

3 h

Llengua catalana i literatura

3 h

Llengua castellana i literatura

4 h

Primera llengua estrangera (anglès)

3 h

Educació física

2 h

Geografia i Història

3 h

Biologia i Geologia

3 h

Educació plàstica, visual i audiovisual

3 h

Música

3 h

Religió /Valors ètics

1 h

SEGON CURS D’ESO (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals

Tutoria

1 h

Matemàtiques

4 h

Llengua catalana i literatura

4 h

Llengua castellana i literatura

3 h

Primera llengua estrangera (anglès)

3 h

Educació física

2 h

Geografia i Història

3 h

Física i química

3 h

Tecnologia

3 h

Religió / Valors ètics

1 h

Matèries d’opció (triau-ne una)

Hores setmanals

Educació plàstica, visual i audiovisual II

3 h

Música II

3 h

Segona llengua estrangera (alemany)

3 h

SEGON CURS PMAR (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals

Tutoria

1 h

Àmbit científic i matemàtic: Física i química + matemàtiques

9 h

Àmbit lingüístic i social: Geografia i història + Llengua catalana i literatura + Llengua castellana i literatura.

9 h

Educació Física

2 h

Primera llengua estrangera (anglès)

4 h

Àmbit Pràctic: Educació plàstica, visual i audiovisual I + Tecnologia I

4 h

Religió / Valors ètics

1 h

 

TERCER CURS D’ESO (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals

Tutoria

1 h

Tecnologia II

2 h

Geografia i Història

3 h

Biologia i Geologia

3 h

Física i Química

2h

Llengua catalana i literatura

3 h

Llengua castellana i literatura

3 h

Primera llengua estrangera (anglès)

3 h

Educació física

2 h

Matemàtiques 

4 h

Religió / Valors ètics

1 h

Matèries d’opció (triau-ne una)

Hores setmanals

Educació plàstica, visual i audiovisual II

3 h

Música II

3 h

Segona llengua estrangera (alemany)

3 h

TERCER CURS PMAR (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals

Tutoria

1 h

Àmbit científic i matemàtic: Física i química + Matemàtiques + Biologia i geologia

9 h

Àmbit lingüístic i social: Geografia i història + Llengua catalana i literatura + Llengua castellana i literatura.

9 h

Educació Física

2 h

Primera llengua estrangera (anglès)

4 h

Àmbit Pràctic: Educació plàstica, visual i audiovisual II + Tecnologia II

4 h

Religió / Valors ètics

1 h

 

QUART CURS D’ESO (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals 

Tutoria

1 h

Geografia i Història

3 h

Llengua catalana i literatura

3.5 h

Llengua castellana i literatura

3.5 h

Primera llengua estrangera (anglès)

3 h

Educació física

2 h

Religió/ Valors ètics

1 h

Matèries troncals d’opció 

Ensenyaments acadèmics (opció 1)

Ensenyaments acadèmics (opció 2)

Matemàtiques B (acadèmiques)

4 h

Matemàtiques B (acadèmiques)

4 h

Física i Química

3 h

Llatí

3 h

Biologia i Geologia

3 h

Economia

3 h

Ensenyaments aplicats (CFGM)

Matemàtiques A (aplicades)

3 h

Triau 2 matèries

Ciències aplicades a l’activitat professional 

3 h

Tecnologia

3 h

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

3 h

Matèries específiques comunes per a tots els itineraris

(triau-ne una) 

Hores setmanals

Tecnologia

3 h

Filosofia

3 h

Educació plàstica, visual i audiovisual

3 h

Música

3 h

Segona llengua estrangera (alemany)

3 h

Cultura científica

3 h

Tecnologia de la informació i la comunicació

3 h

QUART PRAQ (30 hores)

Matèries comunes

Hores setmanals 

Matemàtiques

4 h

Tutoria

1 h

Àmbit Lingüístic i social: Geografia i història + Llengua castellana i literatura + Llengua catalana i literatura

10 h

Primera llengua estrangera (anglès)

3 h

TIC

3 h

Educació física

2 h

Religió/ Valors ètics

1 h

Matèries optatives 

(Se n’han de triar 2)

Ciències aplicades a l’activitat professional 

3 h

Tecnologia

3 h

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

3 h

 

PRIMER CURS DE BATXILLERAT (32 hores)

Matèries comunes (troncals i lliure configuració)

Matèries troncals d’opció

Matèries específiques


Tutoria (1 h)

Filosofia (3 h)

Llengua catalana i literatura I (2,5 h)

Llengua castellana i literatura I (2,5 h)

Primera llengua estrangera I – Anglès (3 h)

Educació física (2 h)

Itinerari Ciències

Matemàtiques I ( 4 h)

Física i química  ( 4 h)     

Triar 1:

Biologia i geologia ( 4 h)

Dibuix tècnic I (4 h)

Tria 1:

Tecnologia industrial I (4 h)

Cultura científica (4 h)

Biologia i geologia (4 h)

Dibuix tècnic I (4 h)

Anatomia aplicada (4 h)
Triar 1:

TIC I (2 h)

Religió (2 h)

Alemany (2 h)

Volum (2 h)

Cultura científica (2 h)

Itinerari Ciències Socials

Matemàtiques aplicades a les ciències socials (4 h)

Economia (4 h)

Triar 1:

Història del món contemporani (4 h)

Literatura universal (4 h)

Triar 1:

Llatí I (4 h)

Grec I (4 h)

Història del món contemporani (4 h)

Literatura universal (4 h)

Itinerari Humanitats

Llatí I (4 h)

Grec I (4 h)

Literatura universal (4 h)

Història del món contemporani (4h)

Triar 1:

TIC I (2 h)

Religió (2)

Alemany (2)

Volum (2)

Cultura científica (2) 

SEGON  CURS DE BATXILLERAT (32 hores)

Matèries comunes (troncals i lliure configuració)

Matèries troncals d’opció

Matèries troncals d’opció /Lliure configuració 
Tutoria (1 h)

Història de la filosofia (3 h)

Història d’Espanya (3 h)

Llengua catalana i literatura I (3 h)

Llengua castellana i literatura I (3  h)

Primera llengua estrangera I – Anglès (3 h)

Itinerari Ciències

Matemàtiques II ( 4 h)


Triau-ne 2:

Biologia ( 4 h)

Química  (4 h)

Física (4 h)

Dibuix tècnic II (4 h)

Geologia (4 h)

Triau-ne 1:

Dibuix tècnic II (4 h)

Física (4 h)

Química (4 h)

Biologia (4 h)

Geologia (4 h)

Tecnologia Industrial II (4 h)

Alemany II (4 h)

TIC II (4 h)

CTMA (4)

  

Itinerari Humanitats

Llatí II (4 h)

Grec II (4 h)

Història de l’art (4 h)


Itinerari Ciències Socials

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4 h)

Economia de l’empresa (4 h)

Geografia (4 h)

Triar 1:

Geografia (4 h)

Història de l’art (4 h)

Llatí II (4 h)

Economia de l’empresa (4 h)

Fonaments de l’administració i gestió (4 h)

Alemany II  (4 h)

TIC II (4 h)

 

En negreta, les matèries d’opció del bloc de troncals de les quals es poden examinar a la PBAU

Requisits:

 

 • Tenir quinze anys o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

 

PRIMER CURS

 

SEGON CURS

 

Mòduls

Hores setmanals

Mòduls

Hores setmanals

Instal·lacions elèctriques i domòtiques

10 h

Instal·lacions de telecomunicacions

8 h

Equips elèctrics i electrònics

8 h

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades

7 h

Comunicació i societat I

6 h

Comunicació i societat II

8 h

Ciències aplicades I

5 h

Ciències aplicades II

6 h

Tutoria

1 h

Tutoria

1 h

 

 

Formació en centres de treball 

240 h/ Tercer trimestre

La superació d’un Cicle de Formació Bàsica permet l’obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de Tècnic Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà així com també l’obtenció del graduat en ESO si es realitza la prova final de la ESO.

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, habitatges, oficines, locals comercials i industrials, supervisat per un nivell superior i estant regulada l’activitat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i per la Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.

 • Podràs treballar de:
  • Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits.
  • Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
  • Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
  • Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.
  • Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.
  • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics

Un cicle formatiu de grau mitjà.

Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítim-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.

QUÈ OFEREIX AQUEST CICLE?

Aquest cicle t’ofereix l’oportunitat d’aconseguir la titulació de tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes, i aprendràs a dur a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

 

Hi podràs accedir si has cursat un dels tres itineraris següents:

 

 • Títol de graduat d’ESO
 • Títol de tècnic professional bàsic
 • Prova d’accés al grau mitjà.

 

 

Aquest cicle ofereix una formació presencial de matí, de dilluns a divendres i de 8:00 a 14:05.

La formació consta de 2000 hores lectives al centre  i 400 h de pràctiques en empreses i es tracta d’un ensenyament plenament presencial.

PRIMER CURS 

SEGON CURS 

Mòduls

Hores anuals

Mòduls

Hores anuals

Muntatge i manteniment d’equips

235 h

Seguretat informàtica

140  h

Aplicacions ofimàtiques

235 h

Serveis en xarxa

170 h

Sistemes operatius monoestació 

155 h

Aplicacions web

100 h

Xarxes locals

235 h

Sistemes operatius en xarxa

180 h

Formació i orientació laboral

90 h

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

 

 

Formació en centres de treball i projecte del cicle

400 h

La durada del cicle és de 2000 hores lectives, equivalent a dos cursos acadèmics.

La superació d’un Cicle de Formació de Grau Mitjà permet l’obtenció del títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Com a tècnic mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, podràs treballar en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, de xarxes i de serveis microinformàtics en general. També podràs dur a terme tasques de suport informàtic a empreses o entitats de qualsevol mida i del sector productiu que utilitzin sistemes informàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Amb aquest títol podràs treballar de:

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador d’assistència a distància.
 • Operador de sistemes

Aquest títol permet l’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior o a un Batxillerat.