5.15 Convivència

La formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància dins els principis democràtics de convivència és un dels objectius que ha de definir el sistema educatiu. Aprendre a viure junts constitueix, sense cap dubte, una de les finalitats bàsiques de l’educació i un repte per als nostres centres docents, on els alumnes han d’aprendre a conviure coneixent millor els altres i a crear un entorn que impulsi la realització de projectes comuns, la prevenció de conflictes i, en tot cas, si s’escauen, i la seva resolució pacífica. L’educació ha de tenir per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de la convivència i als drets i les llibertats fonamentals.