1.3 Equip directiu

EQUIP DIRECTIU i dades de contacte

Nom i llinatges Càrrec
RAFEL CRESPÍ POL Director
JOAN OLIVER GARAU Secretari
CONCEPCIÓ CAMPS BOSCH Cap d’estudis
ANTÒNIA FONT BRUNET Cap d’estudis adjunta (1r Cicle ESO)
MIQUEL ÀNGEL GRIMALT VERT Cap d’estudis adjunt (2n Cicle ESO)
ANTÒNIA SÀNCHEZ FITOR Cap d’estudis adjunta (Batxillerat / FP)