ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Troncals

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Geografia i història
 • Biologia i geologia
 • Matemàtiques

Específiques

 • Educació física
 • Música I
 • Educació plàstica i visual I

Triau-ne una:

 1. Religió
 2. Valors ètics

Troncals

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Geografia i història
 • Física i química
 • Matemàtiques

Específiques

 • Educació física
 • Tecnologia

Triau-ne una entre:

 • Religió
 • Valors ètics

Triau-ne una entre:

 • Música II
 • Educació plàstica i visual II
 • Alemany I

Troncals

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Geografia i història
 • Biologia i geologia
 • Física i química

Triau-ne una:

 1. Matemàtiques acadèmiques
 2. Matemàtiques aplicades

Específiques

 • Educació física
 • Tecnologia II

Triau-ne una:

 1. Religió
 2. Valors ètics

Triau-ne una:

 1. Música II
 2. Educació plàstica i visual II
 3. Alemany II
 4. Cultura clàsica

Troncals

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Geografia i història
 • Educació física

Triau-ne una:

 • Religió
 • Valors ètics

Troncals d’opció

 • Opció matemàtiques:

Orientat a ensenyaments acadèmics

 1. Matemàtiques orientades a l’ensenyament acadèmic

Orientat a ensenyaments aplicats

 1. Matemàtiques orientades a l’ensenyament aplicat
 • Troncals bloc 1:

Orientat a ensenyaments acadèmics

Triar-ne una:

 1. Biologia i geologia
 2. Economia

Orientat a ensenyaments aplicats

 1. Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
 • Troncals bloc 2:

Orientat a ensenyaments acadèmics

Triar-ne una:

 1. Física i química
 2. Llatí

Orientat a ensenyaments aplicats

Triar-ne una:

 1. Ciències aplicades a l’activitat professional
 2. Tecnologia

Específiques

Triau-ne una:

 1. Alemany
 2. Cultura científica
 3. Educació plàstica i visual
 4. Filosofia
 5. Música
 6. Tecnologia
 7. Tecnologia de la informació

PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I EL RENDIMENT

Obligatòries

 • Àmbit cientificotecnològic
 • Àmbit lingüístic i social
 • Anglès
 • Tecnologia
 • Plàstica
 • Música
 • Religió / estudi

Obligatòries

 • Àmbit cientificotecnològic 
 • Àmbit lingüístic i social
 • Anglès
 • Tecnologia
 • Plàstica
 • Música
 • Religió/estudi