INFORMACIÓ COVID

 CURS 21-22

– Pla de contigència per al curs 2021-22.

Aquest document és la base sobre la qual s’organitzarà el curs 21-22 a l’IES Inca, seguint les instruccions conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.  Estarà sotmès a revisions i canvis si la situació epideomològica,  els recursos humans i materials, etc… es veuen modificats.

COORDINACIÓ PER A LA SALUT 

  • Promoure, unificar esforços i proposar i dissenyar activitats d’educació per a la salut que incloguin les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i educació per a la salut del centre educatiu.

  • Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…) 

COORDINACIÓ INFORMÀTICA

  • Manteniment de l’equipament informàtic del centre, així com el programari i l’entorn de Google.

  • Pàgina web del centre.

  • Coordinació equipament Chromebooks alumnat amb AMIPA i famílies.

  • Dissenyar i seguiment d’activitats de formació professorat, alumnat i famílies davant la COVID-19.

 ENLLAÇOS D’INTERÉS

CURS 20-21

– Pla de contigència curs 2020-21 d’acord amb la resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum del 6 de juliol de 2020, aprovat pel Claustre de professors i pel Consell Escolar del centre.

Aquest document és la base sobre la qual s’organitzarà el proper curs a l’IES Inca, marcat per la crisi sanitària del covid-19.  Estarà sotmès a revisions i canvis si la situació epideomològica,  els recursos humans i materials, etc… es veuen modificats.

Inclou recomanacions i directrius en relació a les mesures excepcionals de prevenció, protecció i higiene, així com les mesures de coordinació, organització i funcionament de les activitats i instal·lacions.