Projecte 7: Together We Write the History of Europe

 

 

 

La preocupació per la natura, el medi ambient, els recursos naturals del planeta, la població de la Terra i la societat en general fa que el compromís amb el desenvolupament sostenible es faci imprescindible. És deure de cadascú de nosaltres reconèixer les nostres responsabilitats en temes socials, ambientals i econòmics per garantir una qualitat de vida òptima per a les generacions actuals i futures. Com a resposta, les Nacions Unides van desenvolupar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) el 2015, que inclouen acabar amb la pobresa extrema, oferir una millor atenció sanitària a la gent i aconseguir la igualtat per a les dones. Gairebé tots els països del món s’han compromès a millorar el planeta i la vida dels seus ciutadans abans de l’any 2030. Per tal d’aconseguir-ho, tothom ha de familiaritzar-se amb els ODS, especialment els joves. L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar el coneixement i la conscienciació d’estudiants d’Itàlia, Espanya i Polònia (incloent estudiants amb necessitats educatives especials) en l’àmbit del desenvolupament sostenible mitjançant la implementació d’accions de suport a les competències clau.
 
Objectius específics:
O.1. A finals de 2023, augmentar el nivell de coneixement i conscienciació sobre el tema del desenvolupament sostenible en els participants del projecte (alumnes d’11 a 14 anys) mitjançant la participació directa en activitats.
 
O.2. A finals de 2023 desenvolupar competències clau dels estudiants: comunicació en llengües estrangeres, aprendre a aprendre, social i cívic competències mitjançant la participació directa en les activitats del projecte.
 
O.3. A finals de 2023 augmentar la motivació per aprendre i l’autoestima en els estudiants amb dificultats d’aprenentatge i problemes econòmics mitjançant la participació directa en activitats relacionades amb el projecte.

Organitzarem tres intercanvis de curta durada de grups d’alumnes:
C1 Sostenibilitat ara! Complim els 17 objectius SD! Ens centrarem principalment en la introducció al tema del desenvolupament sostenible i els 17 objectius de SD que equilibrin les dimensions ambiental, social i econòmica del desenvolupament sostenible. Els participants participaran en activitats educatives tallers i exercicis de construcció de visió, p. ex. tallers futurs, anàlisi d’escenaris, narració d’històries utòpica/distòpica, pensament de ciència-ficció.
No es donaran coneixements generals, sinó que s’experimentaran i co-crearan els estudiants i després es transmetran en el procés d’ensenyament entre iguals en l’entorn local (funció de fixació i implementació de l’acció). Realitzada localment per tema Covid-19.
 
C2 El futur és nostre, part 1! Comencem pel vessant ambiental. De nou, els estudiants participaran en tallers, aquesta vegada en llocs/institucions/ organitzacions directament relacionades amb el tema. Faran servir la seva creativitat, pensament crític i resolució de problemes per treballar de manera col·laborativa i transformar les idees sobre la protecció del planeta en acció. Escriuran i presentaran històries breus sobre la seva visió del futur. Realitzada a Sineu (Espanya)
 
C3 El futur és nostre part 2! Temes socials. Els estudiants presentaran la lletra de les seves cançons i crearan una sèrie d’anuncis de servei públic (60 segons) pel que fa als SDG. I de nou, participaran en tallers (treballant de manera col·laborativa en grups mixtos). Realitzada a Taranto (Itàlia)
 
C4 El futur és nostre part 3! Aspectes econòmics. Els estudiants tindran l’oportunitat d’entrevistar en viu amb emprenedors i innovadors en el Parc Científic i Tecnològic. També crearan els guions finals a partir de les històries guanyadores, els assajaran i, finalment, gravaran ells (dos curtmetratges). Realitzada a Gdynia (Polonia)

Després d’intercanvis a curt termini, s’avaluaran els productes tangibles resultants:
C1: escenari del taller “Jocs de formació en equip i activitats d’introducció”(1) dibuix/pòsters impresos, collages fotogràfics, curtmetratges, escenari del taller “Exercicis de visió” (1) escenari del taller ” 17 SDG”(1) escenaris de taller elaborats pels estudiants per difondre la idea de SD a l’escola i en organitzacions externes (8).
 
C2: contes futuristes (8), escenari del taller “ODS ambiental”(1) guió utòpic (1), guió distòpic (1)
 
C3: escenari del taller “Social SDG”(1), lletres de cançons (4) curtmetratges – PSA (16)
 
C4: escenari del taller “ODS Econòmics”(1) pel·lícula utòpica (1) pel·lícula distòpica (1).

També hi haurà molts beneficis a llarg termini per als qui participin en aquest projecte, com ara: l’enfocament d’aprenentatge permanent (el desenvolupament de les competències clau dels estudiants són una inversió en el futur de cada participant), el treball en xarxa dels professors, la comunicació intercultural, la durabilitat d’objectius i resultats (ampliació de l’ensenyament en l’àmbit del DS, ús de materials educatius elaborats).

Criteris de selecció

NOTICIES