Reutilització de Llibres

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
En què consisteix el Programa de Reutilització?

El Programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic reutilitzables de titularitat de la Conselleria d’Educació i Universitat. Es nodrirà de les aportacions econòmiques d’aquesta  Conselleria, dels pares que s’hi adhereixin i, si escau, d’altres persones o entitats públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els utilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.

Objectius

1. Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic reutilitzable.
2. Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en concepte d’ús temporal.
3. Estalviar en la compra dels llibres de text i material didàctic reutilitzable.

Finançament del fons

El finançament del fons es farà amb les aportacions rebudes de:
1. La Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
2. Altres persones o entitats públiques o privades que hi vulguin fer aportacions, com el Consell Insular de Formentera que cada any convoca ajudes amb aquest fi.
3. L’aportació de les famílies de l’alumnat adherit al Programa de Reutilització, en concepte de dipòsit (només el primer curs que s’hi adhereixin).

Adhesió de les famílies

1. La participació de l’alumnat és voluntària.
2. L’alumnat pot participar en el Programa fent una aportació en concepte de dipòsit (només el primer any). Les aportacions de la Conselleria i del Consell Insular serveixen per abaratir aquest dipòsit.
El Consell Escolar va acordar que l’aportació de l’alumnat sigui de 252,00 €, aquesta s’ha de fer efectiva durant el termini oficial de matrícula.
El centre no emetrà cap factura dels llibres de text comprats amb aquesta aportació.
3. El centre cedirà a l’alumnat els llibres de text i/o material didàctic reutilitzables de cada curs en règim de préstec.
4. L’alumnat adherit al Programa de Reutilització haurà de tornar els llibres al fons quan acabi l’etapa o quan es doni de baixa al centre i recuperarà el dipòsit inicial menys les següents quantitats:

– 5,5 % del valor del lot de llibres per any d’adhesió, en concepte de gestió (11 € per any).

– 10 % del valor del lot de llibres per any d’adhesió, en concepte de deteriorament (20 € per any).
– 100 % del valor dels llibres no retornats o retornats en mal estat per haver-ne fet un mal ús.
Per recuperar la part del dipòsit que pertoqui, se n’haurà de sol·licitar abans del 30 de setembre de l’any natural de finalització del darrer curs de participació en el programa.

Normes d’ús

1. Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. En cas d’haver de realitzar activitats de recuperació durant l’estiu,  l’alumnat podrà perllongar la seva utilització fins al mes de setembre.
2. En el cas que li quedin àrees suspeses, el consell escolar podrà aprovar que l’alumnat faci un dipòsit extraordinari que se li retornarà en aprovar l’àrea i tornar el llibre.
3. Cada any s’establirà un calendari de retorn i de nova entrega de llibres, que s’ha de respectar per al bon funcionament del programa. L’alumnat repetidor també ha de tornar els llibres perquè se li ha de fer un control.
4. Els llibres aniran identificats amb el segell del centre i una etiqueta amb el número identificatiu.
5. Han de folrar-se amb plàstic transparent (no autoadhesiu) i posar-hi, si escau, el nom amb llapis.
6. S’han de mantenir al llarg de curs en bones condicions, sense subratllats, marques, dibuixos… Les activitats i exercicis s’han de realitzar en un quadern a part.
7. Abans de retornar-los s’han de revisar i esborrar, en el seu cas, totes les marques.

Documents