Matrícules Formació Professional 2023-2024

TERMINI DE MATRÍCULA

• NOU ALUMNAT D’FP (1r CURS): del 19 al 21 de juliol

Pas 1. Matrícula en línia per fer la selecció de mòduls. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic.

Pas 2. Presentació de documents. La documentació relacionada a continuació es pot adjuntar a la Matrícula en línia o presentar-la a la secretaria.

• SEGON CURS D’FP: del 3 al 7 de juliol

Pas 1. Matrícula en línia per fer la selecció de mòduls. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic.

S’ha d’adjuntar el justificant de pagament de material didàctic i assegurança escolar.

Pas 2. Qüestionari de dades per actualitzar dades i serveis. També es fa al Gestib.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAT L’ALUMNAT DE PRIMER CURS
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

CONTACTE PER A DUBTES 
PER REBRE ATENCIÓ PRESENCIAL S’HA DE DEMANAR CITA

Matrícules ESO i Batxillerat 2023-2024

TERMINI DE MATRÍCULA, QÜESTIONARI DE DADES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

 • del 26 al 30 de juny

 • Pas 1: Matrícula en línia per fer la selecció de matèries. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic. Cal adjuntar la documentació relacionada en les indicacions de la matrícula.
 • Pas 2: Qüestionari de dades per actualitzar dades i serveis. 

L’alumnat que va fer la matrícula al mes de maig i és correcta*, només ha de realitzar el Pas 2 i presentar la documentació  que calgui a traves del Gestib: Enviament de documentació al centre.

(*) La matrícula és correcta si no heu rebut cap notificació/missatge indicant que heu de realitzar la matrícula en línia.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR AMB LA MATRÍCULA EN LÍNIA O ENVIAR PEL GESTIB

La relacionada en les indicacions de la Matrícula en línia/Qüestionari de dades, i en tot cas:

 • DNI de l’alumne o alumna, si s’ha renovat
 • Targeta sanitària, si s’ha renovat
 • Justificant del pagament  per a despeses de material didàctic*
 • Justificant de pagament i SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵,  si escau
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

TRANSPORT ESCOLAR 
MATÈRIES

En el cas que les sol·licituds d’una matèria sobrepassi el nombre de places oferides, aquestes s’assignaran segons la nota mitjana del curs 2022-23 (de major a menor).

CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES AMB ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA
CONTACTE PER A DUBTES 
PER REBRE ATENCIÓ PRESENCIAL S’HA DE DEMANAR CITA

Matrícules 1r ESO 2023-2024

TERMINI DE MATRÍCULA DEL 23 AL 30 DE JUNY

DOCUMENT INFORMATIU

 • Pas 1: Matrícula en línia per seleccionar les matèries optatives. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic el dia 23 de juny.

 • Pas 2: Presentació de documents a la Secretaria. S’ha de demanar cita prèvia al telèfon 971321222.
  • Els documents també es poden presentar adjuntant-los a la Matrícula en línia. S’han de signar, escanejar i identificar amb el nom del document (per exemple: DNI_mare.pdf).
MATÈRIES OPTATIVES 

(se’n cursa una)

 • Alemany
 • Francès
 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Igualtat de gènere
 • Recursos digitals I

INFORMACIÓ SOBRE LES MATÈRIES

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

CHROMEBOOKS 

En comptes de llibres de text s’utilitza un dispositiu Chromebook gestionat pel centre. Les famílies han de fer la compra abans del 14 d’agost. 

INFORMACIÓ CHROMEBOOK ↵

ARMARIETS 

Disposam d’un servei d’armariets per guardar material. El seu cost és de 20€ per curs. S’ha de presentar la sol·licitud i el justificant de pagament.

SOL·LICITUD D’ARMARIET

GESTIB 

S’utilitza l’aplicació Gestib per a les comunicacions amb les famílies: per justificar faltes, per autoritzar sortides escolars, per convocar reunions, etc.

INFORMACIÓ SOBRE PROBLEMES D’ACCÉS

CONTACTE PER A DUBTES 

Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046 imprès després de fer el pagament). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el número de referència o localitzador (046….) que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest número podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment. Un cop fet el pagament, si l’aplicació de l’entitat bancària no us redirigeix automàticament al web de l’ATIB, heu de pitjar el botó “Tornar” que apareix al lloc de l’entitat per obtenir el justificant vàlid de l’ATIB.

Situacions que donen dret a la reducció o exempció del pagament de les taxes, en el cas d’expedició de títols:
 • Reducció del 50%: famílies nombroses i monoparentals de categoria general.
 • Exempcions (no han de pagar):
  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial.
  • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial o de risc social.
  • Víctimes de violència de gènere.
  • Víctimes d’actes terroristes.
  • Famílies amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III.
  • Joves tutelats, extutelats en via d’emancipació o en acolliment familiar.
  • Persones privades de llibertat.
  • Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil.

La condició s’ha d’acreditar documentalment.