8313

Aquest és el nombre guanyador de les papeletes de la rifa de 4t d’ESO.

Poseu-vos en contacte amb el coordinador de les Extraescolars, Sergi al correu extraescolars@iesmarcferrer.cat o al correu scosta@iesmarcferrer.cat

Enhorabona

Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el nombre de referència o localitzador que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest nombre podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment. Un cop fet el pagament, si l’entitat bancària no us redirigeix automàticament al web de l’ATIB, heu de pitjar el botó “Tornar” que apareix al web de l’entitat per obtenir el justificant vàlid de l’ATIB.

EOIES 2020/2021

L’EOIES és un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes, dirigit a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. En el marc d’aquest programa l’alumnat és tutoritzat i avaluat atenent els criteris i nivells dels ensenyaments impartits a les EOI i pot obtenir, d’aquesta manera, el certificat oficial de les EOI.

Termini de matrícula: del 8 al 22 de març de 2021

Documentació que heu de presentar al professor/professora d’Anglès o a la Secretaria de l’EOI*:

 • Resguard de la inscripció online
 • Una fotografia de carnet
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Resguard del pagament de les taxes de matrícula: Model 046 de l’ATIB
 • Justificant, si escau, de la situació que doni dret a la reducció o exempció del pagament de les taxes (document original i fotocòpia)

El preu de les taxes de matrícula és de 23,25 €.

Exempcions i bonificacions :

 • Els alumnes que acreditin ser membres d’una família nombrosa i monoparental tenen dret a la l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. En el cas de ser membre d’una família nombrosa s’haurà de presentar el document acreditatiu de la seva condició de família nombrosa en vigor (original i fotocòpia). En el cas de ser membre de família monoparental s’haurà d’acreditar.
 • Les persones que estiguin en situació d’atur estan exempts d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la inscripció.
 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
 • També estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i ex-tutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

El pagament es fa a través de l’ATIB, directament online o descarregant l’imprès 046 i anant al banc. És imprescindible presentar aquest document de forma correcta, per això, vegeu aquestes recomanacions abans de fer el pagament.

Accés al pagament de la taxa general 

Accés al pagament de la taxa família nombrosa/monoparental

Calendari de les proves

Convocatòria ordinària:

 • Anglès Certificat B1: prova escrita dia 7 de juny, 16:00 hores. Prova oral dia 9 de juny.
 • Anglès proves B2.1: prova escrita 25 i 27 de maig, 17:00 hores. Prova oral 28 o 31 de maig.

Convocatòria extraordinària:

 • Anglès Certificat B1: prova escrita dia 6 de setembre, 16:00 hores
 • Anglès proves B2.1: prova escrita per determinar

Les proves orals es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre de 2021.

Consulta la informació del programa EOIES a l’EOI Formentera.

(*) Horari d’atenció de Secretaria de l’EOI Formentera:
 • Dilluns i dimecres de 16.00 a 21.00 hores
 • Dimarts i dijous de 19.30 a 21.00 hores

Telèfon: 971 32 34 01

També podeu contactar-hi a través de missatgeria de Whatsapp al 609430130