Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046 imprès després de fer el pagament). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el número de referència o localitzador (046….) que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest número podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment. Un cop fet el pagament, si l’aplicació de l’entitat bancària no us redirigeix automàticament al web de l’ATIB, heu de pitjar el botó “Tornar” que apareix al lloc de l’entitat per obtenir el justificant vàlid de l’ATIB.

Situacions que donen dret a la reducció o exempció del pagament de les taxes, en el cas d’expedició de títols:
 • Reducció del 50%: famílies nombroses i monoparentals de categoria general.
 • Exempcions (no han de pagar):
  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial.
  • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial o de risc social.
  • Víctimes de violència de gènere.
  • Víctimes d’actes terroristes.
  • Famílies amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III.
  • Joves tutelats, extutelats en via d’emancipació o en acolliment familiar.
  • Persones privades de llibertat.
  • Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil.

La condició s’ha d’acreditar documentalment.